Přenosová trasa AE

  • Obr.1 a) znázorňuje těleso (část konstrukce) s přítomným defektem. Obr.1 b) znázorňuje zatěžované těleso a aktivní defekt, např. mikroporušení materiálu způsobené koncentrací napětí na čele defektu a následně růst defektu. Aktivita defektu se projeví emisí elastických napěťových vln právě díky rozvoji těchto procesů. To vede k významné přednosti metody AE - možnosti sledování rozvoje defektů (procesů) v reálném čase. Metoda AE monitoruje procesy v jejich průběhu a tak umožňuje hodnotit jejich rozvoj.
  • Zdroj akustické emise generuje sféricky se šířící balík elastických napěťových vln s hustotou energie klesající se vzdáleností r od zdroje jako r-2 obr.1. Po dosažení povrchu se vlny šíří jako povrchové Rayleighiho nebo Lambovy vlny v závislosti na tloušťce stěny. Předností přenosu AE prostřednictvím povrchových vln je pokles hustoty energie šířících se vln se vzdáleností od zdroje jako r-1. Detekce povrchových vln tak umožňuje detekci zdroje na větší vzdálenost. Proto je akustická emise s výhodou používána ke kontrole nepřístupných míst konstrukcí a zařízení, a ke kontrole rozměrných konstrukcí.

  • K detekci šířících se elastických napěťových vln, akustické emise, jsou využívány rezonanční piezoelektrické snímače umístěné na povrchu konstrukce, obr.1 c). Snímače transformují elastické napěťové vlny z povrchu tělesa v místě snímače na nízkonapěťový vysokoimpedanční elektrický signál.
  • Snímačem detekovaný signál je v předzesilovači umístěným v blízkosti snímače, obr.1 d), zesílen, impedančně přizpůsoben a přenesen do měřícího systému.
  • Předzesilovač obsahuje filtr eliminující detekované nízkofrekvenční mechanické rušení a nízkofrekvenční elektromagnetické rušení. Filtr vymezuje pracovní frekvenční pásmo pro další zpracování signálu (obvykle z intervalu 100 kHz až 1 MHz). Vlastní generovaný akustický signál AE je frekvenčně širokopásmový.
  • Po přenosu do měřícího systému AE, obr.1 e), je signál opět zesílen a filtrován. Celkové zesílení signálu dosahuje až 100 dB. Signál je standardně vyhodnocován při překročení prahové úrovně prahového detektoru. Hodnocený signál má v prvním přiblížení průběh blízký sinusovému průběhu s proměnnou amplitudou, obr.2.
  • Řízení měřícího systému, archivace naměřených dat, vyhodnocení měření a prezentaci výsledků zajišťuje řídicí počítač, obr.1 f).

 

 

ada_footer_m.png