Vyhodnocení signálu AE

Výstupy získané zpracováním a vyhodnocením signálu závisí na charakteru detekovaného signálu. Existují dva základní typy AE a jim odpovídající hodnocení.

  • Spojitá emise, obr.2 a), resp. kvazispojitá emise, kdy signál AE po delší dobu neklesá pod práh. V tomto případě je hodnocena především střední kvadratická úroveň napětí signálu - RMS, tzn. energie signálu AE. Dále je hodnocen počet překmitů signálu AE nad úroveň prahu, resp. více prahových úrovní, případně je hodnocena úroveň obálky signálu. Typickým příkladem zdroje spojité AE jsou např. úniky média pod tlakem, pohyb dislokací při plastické deformaci.

  • Nespojitá (praskavá) emise , obr.2 b), kdy má signál charakter jednotlivých časově výrazně oddělených impulzů. V tomto případě jsou hodnoceny jednotlivé emisní události samostatně. Základní parametry signálu jedné emisní události jsou, obr.2. b), A - špičková amplituda emisní události, N - počet překmitů jedné emisní události, D - doba trvání emisní události, R - doba náběhu od prvního překročení prahu do dosažení špičkové amplitudy emisní události (rise time) apod. Typickým příkladem zdroje nespojité AE je např. vznik mikrotrhlin, růst trhliny, klepání uvolněných částí apod.

Pro získání komplexnějších informací o detekované AE jsou využívány další metody měření a zpracování signálu. Jedná se například o číslicový záznam celého signálu a jeho následné zpracování a analýza.

Hodnocení informace získané analýzou signálu detekovaného měřícím systémem AE a její interpretace představuje nejrůznější postupy a metody, které závisí na konkrétní aplikaci metody AE.

 

 

 

ada_footer_m.png