Metoda AE jako metoda detekce úniků a netěsností

Základní metody detekce úniků:

  • První skupinu metod detekce úniků a netěsností tvoří sledování a hodnocení poklesu tlaku média v komponentě, resp. ztrát při průtoku média komponentou. Tyto metody jsou spolehlivé, ovšem obvykle málo citlivé vzhledem k často velkým celkovým objemům a velkým průtočným množstvím média. Lokalizace úniků je omezená na určení komponenty konstrukce, na níž měřením celkového průtočného množství média, resp. měřením poklesu tlaku, únik detekujeme.
  • Druhou skupinu metod tvoří metody detekce unikajícího média vně komponenty, např. detekce přítomnosti unikající kapaliny ( vlhkostní pásky ), detekce unikajícího plynu, detekce unikajícího testovacího halogenového plynu, detekce bublin unikajícího plynu, v případě primárního okruhu jaderných elektráren detekce zvýšené radioaktivity prostředí apod. Tyto metody mají různou citlivost a umožňují též lokalizaci oblasti nebo dokonce místa netěsnosti. Vysokou citlivost a spolehlivost vykazují při vhodném výběru metody především při těsnostních zkouškách konstrukcí. Citlivost, rychlost detekce, odolnost proti rušivým vlivům a následně spolehlivost těchto metod pro detekci úniků a netěsností za provozu konstrukcí a zařízení je pak závislá na řadě faktorů, typu unikajícího média, typu konstrukce, vlivu okolního prostředí apod.
  • Metoda AE spočívá ve velmi citlivé detekci akusticky se projevujících procesů ve sledované konstrukci. Akustický signál generuje v případě úniků turbulence a kavitace na povrchu "štěrbiny", kterou médium uniká. Metoda AE umožňuje okamžitou a citlivou detekci úniků v případě, kdy se jedná o únik média přes "úzkou štěrbinu" při tlakovém spádu. Metoda AE je vhodná pro automatizaci detekce a lokalizace úniků. Její aplikace je výhodná především za provozu konstrukce a v případě těsnostních zkoušek, kdy nelze efektivně použít běžné metody detekce úniků a netěsností.

Příklad vzrůstu úrovně detekovaného signálu AE v okamžiku vzniku úniku, netěsnosti vidíme na obr.2

Při monitorování defektů a porušení materiálu se metoda AE a typické NDT metody vhodně doplňují díky odlišnému a tím nezávislému principu detekce defektů. Podobně lze doporučit i pro monitorování úniků a netěsností kombinaci dvou nezávislých, vhodně se doplňujících metod. Metoda AE přitom obvykle plní úlohu okamžitého, prvotního varování o výskytu úniku, netěsnosti.

 

 

 

 

ada_footer_m.png