Schéma nasazení metody AE - detekce úniků, netěsností

  • Nejjednodušší případ nasazení metody AE představují přenosné jednokanálové sondy detekující akustickou aktivitu v konstrukci, v místě jejich přiložení. Nasazení spočívá obvykle v režimu obchůzek a měření úrovně detekovaného signálu ve vybraných místech konstrukce. Zjištění zvýšené úrovně signálu představuje varování o možnosti výskytu úniku. Lokalizaci umožňuje (v případě stálosti úniku) postupné sledování vzrůstu úrovně detekovaného signálu až k místu úniku. Toto schéma nasazení má podstatná omezení. Neumožňuje okamžité varování o výskytu úniku. Je omezeno na konstrukce, ke je zajištěn (i v případě výskytu úniku) bezpečný přístup a přiložení sondy. Každé přiložení snímače reprezentuje jinou akustickou vazbu snímače, čímž je následně ovlivněna hodnota naměřené úrovně akustického signálu. Režim obchůzek zahrnuje též faktor potenciální nespolehlivosti pracovníka, který obchůzková měření provádí.
  • Druhý případ představuje zonální monitorování AE vybraných oblastí. Typickou vlastností metody AE je nepřetržité měření po osazení konstrukce měřicími trasami AE (měřicí trasa zahrnuje snímač AE, předzesilovač a kabelové trasy) po provedení kalibrace akustické vazby snímače a celých měřicích tras, zhodnocení šíření a útlumu akustického signálu v konstrukci. Vlastní měření a hodnocení AE provádíme měřicím a vyhodnocovacím systémem, vzdáleném od konstrukce. Monitorování AE v jednotlivých nezávislých zónách, při kterém je monitorování každé zóny prováděno jednou měřicí trasou AE přináší okamžité varování o výskytu úniku v této zóně. Z toho plyne, že lokalizace oblasti úniku je omezena pouze na určení zóny úniku.
  • Osazení konstrukce spojitou, resp. po částech spojitou sítí snímačů AE. V tomto případě detekujeme daný proces současně několika (alespoň dvěma) snímači měřicí sítě. Spojitá síť snímačů umožňuje přesnější lokalizaci místa úniku. Umožňuje vzájemnou korelaci signálů AE detekovaných v sousedních místech sítě. Nabízí úplnější informaci, a tím přesnější hodnocení a interpretaci původu zdroje zvýšené úrovně signálu. Zvyšuje spolehlivost funkce celého systému. Při výpadku jedné z měřících tras zajišťují funkčnost systému zbylé trasy. Pravděpodobnost výpadku trasy je nízká, pravděpodobnost výpadku dvou sousedních tras je téměř nulová. V neposlední řadě umožňuje vzájemnou automatickou kontrolu živosti a kalibrace měřicích tras, a to převedením zvoleného snímače AE do režimu buzení akustického signálu a detekcí tohoto signálu v sousedních snímačích.

Úspěšné, efektivní a spolehlivé nasazení metody AE pro detekci a lokalizaci úniků a netěsností je podmíněno technickou úrovní únikového systému a metodikou zpracování a vyhodnocení detekovaného signálu AE. Tyto metodiky zároveň s režimem nasazení únikového systému je nutno vypracovat s ohledem na danou konkrétní konstrukci, zařízení a technologii.

 

 

 

 

ada_footer_m.png